ตัวช่วยประเมินผลพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วย Prosoft HCM

บทความที่น่าสนใจ

"เอาท์ซอร์สซิ่ง" หนึ่งในประเด็นสุดฮิตของการบริหารจัดการคนในองค์กรวันนี้ ข้อดีข้อเสียของการใช้บริการ "เอาท์ซอร์ส" ที่นำไปสู่การปีนเกลียว เรื่องราวหงุดหงิดหัวใจของคนทำงาน
โครงสร้างองค์กร เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และกลุ่มคนภายในองค์กร ซึ่งอิทธิพลที่สร้างขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุประสงค์ในการควบคุม (Control)
หลังลมหนาวมาเยือนไม่นานก็ล่วงถึงธันวาคม เดือนแห่งเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ตลบอบอวลไปด้วยเสียงสรวลเสเฮฮา เดือนแห่งความรุ่มร้อนในลู่แข่งธุรกิจที่ต่างต้องการปิดยอดขายก้อนใหญ่ส่งท้ายปีเก่า และยังเป็นเดือนแห่งฤดูกาลโยกย้ายงานของมนุษย์เงินเดือน
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรหรือ ERP (Enterprise Resource Planning ) คือระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานได้อีกด้วย
ในการดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามเรามักจะต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุปะสงค์ไว้ ก่อนว่าเราทำกิจกรรมนั้นๆเพื่ออะไร และการที่จะรับรู้ว่ากิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จหรือไม่คงต้องอาศัย การประเมินผล (Evaluation) มาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญ เช่นเดียวกับ การฝึกอบรม (Training) คงต้องมีการประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation) เพื่อทราบถึงความสำเร็จในการจัดการฝึกอบรมแต่ละครั้งว่าสามารถทำให้พนักงานมีความรู้ (Skill) ทักษะ (Skill) และปรับทัศนติ (Attitude)
เป็นบ้างไหมที่ทำงานมาตลอดทั้งปี จนมาถึงช่วงสุดท้ายของปีแล้ว ทั้งรู้สึกเหนื่อย หนักเหลือเกิน แถมผลการประเมินหรือโบนัสที่จะได้ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ เฮ้อ เมื่อเรานึกถึงเรื่องงาน บ่อยครั้งที่เรามักจะคิดถึงภาระหนักที่น่าเบื่อ มีความอึดอัดใจและความเครียด สำหรับมนุษย์ทำงานโดยส่วนใหญ่แล้ว งานคือสถานที่สุดท้ายในชีวิตของเรา
ที่ผ่านมาแต่ละองค์กร ยังไม่ค่อยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง โดยจะมุ่งตามทฤษฎีที่ติดๆปากกันมากคือ พัฒนาองค์ความรู้ “Knowledge” ทักษะ “Skill” พฤติกรรม “Behavior” มากกว่าการพัฒนาแก่นแท้ของคน ซึ่งหมายถึง ทัศนคติ “Attitude” และแรงจูงใจ “Motivation” ซึ่งทำให้การพัฒนาไม่ได้ผลเท่าที่ควร
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) เป็นมาตรฐานของโมเด็มเทคโนโลยีใหม่ ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสายโทรศัพท์ที่ทำจากลวดทองแดง ให้เป็นสัญญาณนำส่งข้อมูลความเร็วสูง โดย ADSL สามารถจัดส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการด้วยความเร็วมากกว่า 6 Mbps ไปยังผู้รับบริการ หมายความว่า ผู้ใช้บริการสามารถ Download ข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า 6 Mbps ขึ้นไปจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และด้วยความเร็วขนาดนี้ มากเพียงพอสำหรับงานต่างๆ
Post Today เมื่อลองหลับตา จากนั้นลองสร้างภาพขึ้นในใจ จินตนาการถึงภาพแห่งความสุข หรือภาพอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้รู้สึกผ่อนคลาย และเกิดความสบายใจจริงๆ ถือเป็นหลักการง่ายๆ ช่วยให้เราคลายเครียด นักจิตวิทยาบอกว่า การฝึกสร้างจินตภาพขึ้นในใจเป็นอีกหนึ่งวิธีแห่งการผ่อนคลายความตึงเครียด นอกจากนี้ จินตนาการยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นในโลก
การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม สามารถสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือกว่าคุณค่าของบุคคล 1.พฤติกรรมการเรียนรู้ในการเรียนรู้เป็นทีม ถ้ามองลงไปให้ลึก จะพบว่าพวกเราทุกคนเป็นนักเรียนทั้งสิ้น ไม่เพียงเพราะธรรมชาติของเราที่ต้องเรียนรู้เท่านั้น แต่เรายังรักที่จะเรียนด้วย ตลอดชีวิตของมนุษย์ ย่อมต้องมีการเรียนรู้เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือได้รับการสั่งสอนจากบุคคลอื่น การเรียนรู้ ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข พฤติกรรมการเรียนรู้ในการเรียนรู้เป็นทีม เป็นด้านที่แสดงถึงการที่สมาชิกในทีม ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยจำเป็นจะต้องค้นคว้าหาความรู้ ไม่เฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่เท่านั้น แต่ต้องมีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ทำอยู่ด้วย และที่สำคัญคือการเรียนรู้จากบุคคลรอบตัว (Collaborative Learning) ในระหว่างผู้ร่วมงานภายในองค์กรรวมถึงการเรียนรู้จากบุคคลภายนอกองค์กร หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในงานที่อาจจะพบปะกันเพียงครั้งคราว อาทิ ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า (Supplier) พันธมิตร (Partners) ชุมชน (Community) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากทุกคนรอบตัว แสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ วิธีการเรียนรู้จากบุคคลอื่น อาจทำได้โดยการศึกษาลูกค้าของสินค้าและบริการนั้นๆ โดยการศึกษาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า หรือการสังเกตปฏิกิริยาของลูกค้าในสภาพจริงและคิดเสมอว่า ความรู้เป็นสิ่งประเทืองปัญญาหรือเป็นความเจริญงอกงามทางปัญญาที่เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องตลอดเวลา ทุกสถานการณ์
ความเสี่ยงหมายถึงระดับของผลกระทบต่อองค์กร ที่พิจารณาจากปัจจัยที่องค์กรให้ความสนใจ ซึ่งผลกระทบจากปัจจัยนั้นๆ อาจจะเกิดขึ้นได้ในโอกาสที่หลากหลายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ตัวอย่างของปัจจัยที่องค์กรให้ความสนใจ เช่น อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งจะมีระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กรได้ตั้งแต่มีพนักงานบาดเจ็บ เพียงเล็กน้อย ไปจนถึงเกิดการบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมาก จนต้องปิดกิจการไป
สาเหตุของความขัดแย้งมีอะไร บ้าง? 1. ถ้าเป็นความขัดแย้งภายในบุคคล (Intrapersonal Conflict) คือ เจ้าตัวสับสนเอง อย่าไปยุ่งจนกว่าเขาจะขอความช่วยเหลือ เพราะตัวเราก็เคยสับสนในตัวเองไม่ใช่หรือ? เวลาจะเป็นคำตอบครับ 2. ถ้าเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Intrapersonal Conflict) สาเหตุอาจมาจาก
บริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดคือ บริษัทที่ตั้งขึ้นโดยมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ขั้นตอนการจัดตั้งโดยสรุป เริ่มโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจัดทำหนังสือชี้ชวนให้ประชาชนซื้อหุ้น เมื่อมีการจองหุ้นครบจำนวนตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน หรือเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นครบแล้ว
การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
“ผู้บริหาร หากทำงานโดยไม่มีเป้าหมาย ไม่ต่างจาก การเดินทางโดยไม่มีทิศทาง อาศัยวันเวลาตัดสินความอยู่รอด หากต้องเป็นผู้นำคนอื่นด้วยแล้ว ก็จะยิ่งอันตรายยิ่งนัก”
ในยุคที่ผู้นำถูกสังคมตั้งคำถามถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร ประเทศ ผู้บริหารในองค์กรลดหลั่นไปยันลูกน้องคงต้องกลับมาสำรวจตนเองกันบ้างว่า สิ่งสำคัญของการก้าวสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้น ระหว่างความสามารถกับคุณธรรม อะไรสำคัญกว่ากัน และมีสัมพันธ์กัน อย่างไร
หลักการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อได้เลยว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรากันมากขึ้น ตั้งแต่เด็กวัยไม่กี่ขวบ ที่ใช้ในการเล่นเกมส์ออนไลน์ซะส่วนใหญ่ วัยเรียนที่ใช้ในการท่องเว็บไซต์ในการค้นหาความรู้ทั่ว ๆ ไป จนกระทั่งวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการใช้งานในสำนักงาน ที่ปัจจุบันได้มีการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว

ตัวช่วยประเมินผลพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วย Prosoft HCM

 5655
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์