Payroll

โปรแกรมเงินเดือน

Payroll

เป็นระบบของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์อีกส่วนหนึ่ง ใช้คำนวนการจ่ายเงินเดือน ค่าแรง รวมถึงรายหักต่าง ๆ ของพนักงาน รองรับการคำนวณที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถกำหนดการจ่ายเงินได้มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ตามความต้องการของแต่ละองค์กร โดยระบบมีการคำนวณที่แม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมนำส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมของทางราชการได้อย่างครบถ้วน

ระบบคำนวณการจ่ายเงินเดือน ค่าแรง รวมถึงรายหักต่าง ๆ ของพนักงาน

Payroll

ระบบจัดการคำนวณการจ่ายเงินเดือน

บันทึกวงเงินการจ่าย

ใช้สำหรับกำหนดวงเงินให้กับรายการที่เป็นทั้งรายได้ และ รายหัก

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกการจ่าย

ใช้สำหรับบันทึกรายได้ – รายหัก

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประมวลผลรายได้

สำหรับประมวลผลรายได้ - รายหัก ของพนักงาน และสรุปรายได้สุทธิของพนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

จัดเก็บข้อมูลนำส่ง

ใช้สำหรับ Export ข้อมูลนำส่งราชการในรูป Textfile

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประมวลผลปิดสิ้นปี

ใช้สำหรับประมวลผลปิดงวดการจ่ายสิ้นปี เพื่อขึ้นปีภาษีใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

กำหนดภาษีและค่าลดหย่อน

ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อกำหนดการลดหย่อนตามกฎหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย

กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย สำหรับนำไปประมวลผลรายได้

เรียนรู้เพิ่มเติม
 4085
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์