Recruitment

Recruitment

Recruitment

ระบบสรรหาบุคคลากรให้กับองค์กรที่มีขั้นตอนครบถ้วน เริ่มจากกระบวนการร้องขออัตรากำลังคน การสมัครงาน การนัดสอบ การทำข้อสอบ การสัมภาษณ์ และ Post ข้อมูลเพื่อเป็นพนักงานขององค์กร โดยทุกขั้นตอนสามารถกำหนดปฏิทินเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนผ่าน E-mail ให้กับผู้สัมภาษณ์และผู้สมัครงานได้รับทราบ ระบบนี้จะทำให้การบริหารงานบุคคล และการจัดสรรหาสะดวกรวดเร็วขึ้น

Recruitment

ระบบจัดการสรรหาบุคคลากร

บันทึกขออนุมัติอัตรากำลังคน

ใช้สำหรับบันทึกขออนุมัติจำนวนอัตรากำลังคนตามหน่วยงานต่างๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึก Black List

ใช้สำหรับบันทึกรายชื่อผู้ที่เข้าข่าย Black List

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปฏิทินนัดสอบ

ใช้สำหรับนัดสอบโดยทำการนัดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกใบสมัคร

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลของผู้สมัครงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกการทำข้อสอบ

ใช้สำหรับบันทึกการทำข้อสอบของผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอก และพนักงานภายใน

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกสำรองรายชื่อ

ใช้สำหรับบันทึกสำรองรายชื่อ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกตรวจข้อสอบ

ใช้บันทึกตรวจข้อสอบ โดยเมื่อทำการตรวจข้อสอบแล้วระบบจะทำการส่ง E-mail แจ้งผลแก่ผู้เข้าสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกปฏิทินนัดสัมภาษณ์

ใช้สำหรับบันทึกและแสดงตารางการนัดสัมภาษณ์ของผู้สมัครงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกจัดการข้อมูลผู้สมัคร

ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของผู้สมัครแต่ละคนว่าอยู่ในสถานะใด

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกผลสัมภาษณ์

ใช้สำหรับ Admin,ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการผู้ทำการสัมภาษณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม
 3204
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์