Time Attandance

Time Attendance

Time Attendance

เป็นระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่ง ใช้บริหารควบคุมเวลาการทำงานของพนักงานตลอดจนการประมวลผลเวลา เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ Payroll ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มโดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

ระบบบริหารควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน ตลอดจนการประมวลผลเวลา

ระบบบริหารควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน

ระบบจัดการเวลาการทำงาน

บันทึกข้อมูลกะงาน

ใช้สำหรับกำหนดกะการทำงานให้พนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Import ข้อมูลการลงเวลาทำงาน

ใช้สำหรับนำเข้าข้อมูลการลงเวลาเพื่อให้โปรแกรมสามารถดึงเวลาไปใช้ในการประมวลผลเวลา

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา

ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประมวณเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน

ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา

ใช้สำหรับบันทึกวันอนุญาตลาให้พนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประมวลผลวันลาคงเหลือยกไป

ใช้สำหรับประมวลผลวันลาคงเหลือของพนักงานไปเป็นจำนวนวันอนุญาตลาของปีถัดไป

เรียนรู้เพิ่มเติม
 4318
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์