Training

Training

Training

เป็นระบบจัดสรรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างหลักสูตรอบรมได้หลากหลาย รองรับทั้งการอบรมภายในและภายนอกองค์กร สามารถกำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายการอบรมในแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินผลเพื่อช่วยชี้วัดผลลัพธ์การฝึกอบรม อีกทั้งยังสามารถส่งรายงานผลการฝึกอบรมให้กับกรมแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดของราชการ

Training

ระบบจัดการจัดสรรการฝึกอบรม

บันทึกขออนุมัติอบรมภายนอก

ใช้สำหรับบันทึกขออนุมัติอบรมภายนอกด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกผลอบรม

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของผลการอบรมภายนอกของผู้เข้าอบรม

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกขออนุมัติอบรมภายใน

ใช้สำหรับบันทึกขออนุมัติอบรมภายในด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกขออนุมัติลงทะเบียน

ใช้สำหรับบันทึกการลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรมภายใน

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกถอนลงทะเบียน

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลถอนลงทะเบียน

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกขออนุมัติจองห้องอบรม

ใช้สำหรับบันทึกจองห้องอบรมเพื่อใช้ในการอบรมภายใน

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกขออนุมัติเบิกเงินอบรม

ใช้สำหรับทำการขอเบิกเงินอบรมที่จะนำไปใช้ในการจัดอบรม

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกค่าใช้จ่ายจริง

ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงในการอบรมกับค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกในการอบรม

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกอบรม

ใช้สำหรับบันทึกอบรมด้วยเอกสารขออนุมัติอบรมภายในที่อนุมัติแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกประเมินผลอบรม

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการประเมินผลอบรม

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกรับรายงานผลอบรม

ใช้สำหรับจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับรายงานผลการอบรม

เรียนรู้เพิ่มเติม
 2972
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์