Welfare

สรรสวัสดิการ

Welfare

เป็นระบบจัดสรรสวัสดิการและการถือครองทรัพย์สินองค์กรของพนักงาน โดยผู้ใช้สามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการที่หลากหลาย เช่น เงินกู้ยืม ค่ารักษาพยาบาล กองทุน การศึกษาบุตร เงินทดแทน หรือทรัพย์สิน และยังสามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังง่ายต่อการจ่าย-ชำระผ่านระบบ Payroll

สรรสวัสดิการ

ระบบจัดการจัดสรรสวัสดิการและการถือครองทรัพย์สินองค์กร

บันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ

ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกคำร้องสวัสดิการ

ใช้สำหรับบันทึกคำร้องขอรับสวัสดิการประเภทต่าง ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกจ่ายสวัสดิการ

ใช้สำหรับจ่ายเงินให้กับพนักงานที่บันทึกคำร้องสวัสดิการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกชำระสวัสดิการ

ใช้สำหรับสวัสดิการบางประเภทที่ต้องชำระเงินคืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประมวลผลจ่าย – ชำระ

ใช้สำหรับประมวลผลการจ่าย – ชำระสวัสดิการของพนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน

ใช้สำหรับประมวลผลจ่าย – ชำระสวัสดิการเข้าระบบเงินเดือน

เรียนรู้เพิ่มเติม
 2462
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์