MIS & Dashboard

ระบบสารสนเทศ

MIS & Dashboard

ระบบสารสนเทศที่นำข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมาประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบรายงาน หรือ กราฟ ง่ายต่อการนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารในการจัดทำแผนงาน เช่น ข้อมูลอัตรากำลังคนขององค์กร ข้อมูลงบประมาณ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดการสารสนเทศ

ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูล

ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการประมวลผล

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS

ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลเพื่อสรุปข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติม

แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล MIS

ใช้สำหรับบันทึก/แก้ไขข้อมูล MIS ที่ถูกประมวลผลเข้าระบบ MIS

เรียนรู้เพิ่มเติม
 2940
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์