Job Control

Job Control

Job Control

เป็นระบบสุดท้ายของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วยบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างโครงการ กำหนดงาน และกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างเป็นระบบ มีการบันทึก Timesheet ให้ผู้รับผิดชอบสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ อีกทั้งยังกำหนดรูปแบบการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละโครงการได้ถึง 4 รูปแบบ พร้อมกับมีระบบประมวลผลการทำงานที่สามารถตรวจสอบกับการลงเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ

Job Control

ระบบบริหารจัดการโครงการ

บันทึกโครงการ

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดโครงการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความคืบหน้าโครงการ

ใช้สำหรับตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประมวลผล Job Control

ใช้สำหรับประมวลผลรายได้จาก Job Control เข้าระบบเงินเดือน

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึก Time Sheet

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดการทำงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Import Time Sheet

ใช้สำหรับ Import Time Sheet เข้าระบบโดยไม่ต้องคีย์เอกสาร Time Sheet ทีละเอกสาร

เรียนรู้เพิ่มเติม

Export Time Sheet

ใช้สำหรับ Export บันทึกข้อมูล Time Sheet ออกมาในรูปแบบ Excel

เรียนรู้เพิ่มเติม
 3655
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์