การพัฒนาระบบไอทีในองค์กร

การพัฒนาระบบไอทีในองค์กร

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของทุกคนกันมากขึ้น โดยเฉพาะสมาร์โฟนที่ได้มียอดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อลองมองเข้ามาภายในองค์กรและอุปกรณ์ที่ใช้กันอยู่ บางองค์กรใช้อุปกรณ์ต่อเนื่องกันมาเป็น 10 ปี หรือบางองค์กรซื้อตามกระแสทั้งที่ตัวเองยังไม่พร้อมจะใช้งาน เลยอาจจะส่งผลกระทบกับความก้าวหน้าขององค์กรได้ในระยะยาว จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบไอทีในองค์กรขึ้นมา

     ซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้นำในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นเรื่องสำคัญ รองประธานาธิบดีอเมริกัน (AL GORE) กล่าวไว้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 ว่า "คุณกำลังจะได้เห็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้านี้ได้ลบเส้นแบ่งเขตของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเรื่องอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเคเบิล อุตสาหกรรมสื่อสาร การบริการข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงอุปกรณ์สำนักงาน การผลิต โทรศัพท์

     พัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นตามทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน ที่มีการปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ใช้ ประเทศชาติต้องวางโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้ออำนวยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อความได้เปรียบในกลยุทธ์การแข่งขันและเพื่อให้ประชาชนในชาติและบริษัทต่าง ๆ ได้ประโยชน์จากการขยายตัวของเทคโนโลยีนี้"

     พัฒนาการที่ยั่งยืนจะต้องวางรากฐานที่สำคัญไว้ก่อน จากฐานที่มั่นคงจึงสามารถต่อยอดได้โดยไม่ล้มให้สร้างกันใหม่ การวางโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรจะต้องคำนึงถึง เพื่อเอื้ออำนวยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ องค์กรจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องไอที เช่นสิ่งที่มีการพัมนาใหม่ล่าสุด

     ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วมาก อย่างซื้อมาวันนี้ อีก 3 ปีข้างหน้าก็ล้าสมัยแล้ว และการใช้งานไอทีของเราในหลายองค์กรมีลักษณะเป็นไปตามกระแสนิยม เช่นเมื่อเห็นองค์กรส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ใช้ ก็รีบดำเนินการจัดซื้อหามาโดยที่ฐานการรองรับการใช้งานยังไม่พร้อม


     ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้นำจะต้องตระหนักและมองเห็นภาพการพัฒนาที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้งานไอที เพื่อความได้เปรียบดยเน้นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีสิ่งที่จะต้องพิจารณา และจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการใช้ไอทีในองค์กร

     ดังนี้ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน การวางรากฐานการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ ใช้ระบบการประมวลผลที่ทำให้ทำงานได้รวดเร็วแม่นยำ มีระบบการเชื่อมโยงสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเดินทางไปถึง และประสานการทำงานเป็นระบบได้ ฮาร์ดแวร์จึงรวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ

     ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นสิ่งที่จะทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์กรที่ได้จัดหามา มีประโยชน์และทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ การที่องค์กรลงทุนจัดหาอุปกรณ์การประมวลผลมาใช้ จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์ จึงจะทำให้เครื่องอุปกรณ์นั้นมีคุณค่าซอฟต์แวร์จึงมีความสำคัญเช่นกัน

     ข้อมูลข่าวสาร (Content) คือเนื้อหาสาระที่สำคัญ การดำเนินการขององค์กรเกี่ยวข้องกับการผลิต การประมวลผล การสรุปผล การทำรายงาน การดำเนินการสื่อสารระหว่างกัน การกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นกับเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ในองค์กรต้องให้ความสำคัญในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ทำอย่างไรจึงจะให้ข้อมูลข่าวสารเข้าไปโลดแล่นอยู่ในระบบและใช้งานได้อย่างเต็มที่

     บุคลากร (Peopleware) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมหรือดำเนินการให้บุคลากรหันมาให้ความสำคัญ และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ความสามารถของบุคลากรจึงเป็นฐานสำคัญในการใช้ไอทีเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม

     ระเบียบวิธีการปฏิบัติ (Procedure) บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไป จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับวิถีการทำงานแนวใหม่ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ หรืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานบางอย่างขององค์กร บางองค์กรจึงมีการปรับเปลี่ยนขั้นรุนแรงถึงขั้นรี้อปรับระบบ (Re-en-gineering) เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานแนวใหม่ที่มีไอทีเข้ามาสนับสนุน

     เพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะต้องไปด้วยกัน จะเลือกองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ หากองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดไม่ได้รับการพัฒนา ย่อมทำให้ระบบโดยรวมขององค์กรมีปัญหา เพื่อสร้างความได้เปรียบในกลยุทธ์การแข่งขันและสมาชิกทุกคนขององค์กรได้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านไอทีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรของคุณก็จะประสบผลสำเร็จได้อย่างมั่นคงและถาวร


www.ezyjob.com
ที่มา : school.net

 4260
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

บทความที่เกี่ยวข้อง

ต้องห่วง "คุณภาพคน" อย่าห่วง จีดีพี
940 ผู้เข้าชม
การประหยัดพลังงานคอมพิวเตอร์
3352 ผู้เข้าชม
หลักการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อได้เลยว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรากันมากขึ้น ตั้งแต่เด็กวัยไม่กี่ขวบ ที่ใช้ในการเล่นเกมส์ออนไลน์ซะส่วนใหญ่ วัยเรียนที่ใช้ในการท่องเว็บไซต์ในการค้นหาความรู้ทั่ว ๆ ไป จนกระทั่งวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการใช้งานในสำนักงาน ที่ปัจจุบันได้มีการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว
13461 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์