Thailand Top 100 HRสร้างชุมชน "คนปั้น คนเก่งและดี

Thailand Top 100 HRสร้างชุมชน "คนปั้น คนเก่งและดี


     • สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ. พลิกบทบาท เฟ้น 45 บุคคลต้นแบบดีเด่น

     • จัดโครงการ Thailand Top 100 HR สร้างชุมชนถ่ายความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

     • เปิดตัวเต็ง "สุชาดา ยุวบูรณ์" 40 ปีกับธุรกิจบริการ "โรสการ์เดนท์ ริเวอร์ไซต์"

     • สร้างสุขพนักงาน ดึงศักยภาพคนสร้างจุดขาย เผยเคล็ดให้วงการโรงแรม

     ทรัพยากรมนุษย์หรือคนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่องค์กร หน่วยงานเล็งเห็น จะเห็นว่าที่ผ่านมา HR มีบทบาทที่เพิ่มขึ้นทั้งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขที่จะเกิดแก่พนักงาน ซึ่งงานภายในดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่กระทั่งสภาพจิตใจ และงานภายนอกมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพตัวบุคคลจัดคอร์สอบรมเทรนนิ่งต่างๆ

    
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็นแบล็คอัพกับบทบาทของงานวิจัย ฝึกอบรมและแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในระดับประเทศที่เป็นคลังข้อมูลชั้นเลิศ

    
ล่าสุดเพิ่มบทบาทที่ว่า ด้วยการจัดโครงการ "Thailand Top 100 HR" เพื่อมอบรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นระดับประเทศ ยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบ โดยในปีแรกนี้ได้คัดเลือกบุคคลรับรางวัลเกียรติยศนี้จำนวน 45 ท่านซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 29 มิถุนายน 2550

ชูเกียรติบุคคลเด่น HR  ถ่ายความรู้ สอนคนรุ่นหลัง

     รองศาสตราจารย์ ไว จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลกับ “ผู้จัดการรายสัปดาห์” ว่า ด้วยบทบาทของสถาบันฯ ในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้เล็งเห็นความสำคัญกับองค์ความ รู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเพื่อถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จึงได้จัดทำโครงการ Thailand Top 100 HR ขึ้นซึ่งเป็นโครงการสรรหาและคัดเลือกนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นระดับประเทศ

    
โดยในปีแรกนี้ได้ทำการคัดสรรจำนวน 45 ท่านทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์ทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ปฐกถาพิเศษ สัมมนา สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันฯ

    
และจัดตั้งสังคมนักทรัพยากรมนุษย์ (HR Society) ในการจัดทำสมุดปกขาว รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อสังคม จัดสัมมนา HR Outlook กระบวนการมองไปข้างหน้าเพื่อหาทิศทางและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง ยั่งยืน โดยองค์ความรู้เหล่านี้สถาบันฯ จะเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบและทันสมัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงและเป็นฐานข้อมูลกลางต่อไป

     ซึ่งได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับรางวัลจาก 3 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มประธานและกรรมการผู้บริหาร (CEO) กลุ่มผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ( HR Professional ) และกลุ่มนักวิชาการและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ( HR Academic & Consultant ) ตามเกณฑ์ดังนี้

     1.ความคิด (คิดอย่างไรในวิธีการการพัฒนาคน)
     2.ผลงานในเชิงประจักษ์ (มีผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างไรบ้าง)
     3.การบริหารและดำเนินงาน (ได้ดำเนินการบริหารพัฒนาคนเพื่อองค์กรและสังคมอย่างไร)

     และปีต่อไปอาจจะเพิ่มกลุ่มเพราะนักทรัพยากรมนุษย์มีขอบเขตที่กว้างขึ้น เช่น พัฒนาเด็ก สตรี เพราะคนเหล่านี้ได้สร้างให้คนเป็นคนที่รักเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับบริษัทสังคม

     สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับรางวัลนั้น ต้องมีบทบาทในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์ในด้านดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไปมีความเชี่ยวชาญพิเศษ รวมถึงมีผลงานเด่นหรือผลงานสร้างสรรค์ และมีกิจกรรมเพื่อสังคมด้านทรัพยากรมนุษย์ย้อนหลังไป 5 ปี

นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวต้องมีวิสัยทัศน์ทั้งด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ พร้อมยินดีถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

    
"เราเชื่อว่าต้องสร้างคนก่อนสร้างสังคม สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างบริการ สร้างเศรษฐกิจ พูดง่ายๆ คือสร้างคนก่อนไปสร้างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมไปสร้างประเทศอีกที ฉะนั้นการสร้างคนจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และโครงการนี้เราต้องการเชิดชูเกียรติคนที่ให้ความสำคัญของคน เชื่อว่าเขาก็ไปสร้างสังคมของเขาให้คนรุ่นหลังคิดเจริญรอยตามกัน เขาจะช่วยกันพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดี"


โรสการ์เดนท์ฯ  ดึงศักยภาพคนบริหารองค์กร

     "สุชาดา ยุวบูรณ์" เจ้าของโรสการ์เดนท์ ริเวอร์ไซต์ ธุรกิจโรงแรมที่มีอายุมายาวนานกว่า 40 ปี คาดจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ด้วยการบริหาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลการในองค์กรที่ได้รับการกล่าวถึงมาโดยตลอด ด้วยรูปแบบการบริหารงานแบบครอบครัว

    
ความโดดเด่นที่ว่าคือ ดึงศักยภาพของคนที่มีมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้อย่างลงตัว ด้วยธุรกิจโรงแรมเป็นงานบริการที่ต้องใช้บุคลากรเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันจุดขายของโรงแรมคือวิถีไทย ซึ่งบุคลากรเหล่านี้อยู่มาตั้งแต่สมัยก่อตั้งและลูกหลานก็ยังทำงานต่อมาเป็น รุ่นๆ เป็นคนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่นำมาแสดงมาถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวผู้เข้าพักได้ชม

    
ฉะนั้นจุดขายของโรงแรมที่เกิดขึ้นนั้นมีจากศักยภาพที่และวิถีชีวิตจริงของ บุคลากร หรือหากเพิ่มจุดขายใหม่เรื่องสุขภาพ สวนสมุนไพร คนเหล่านี้ก็สามารถเข้ามาเสริมในจุดดังกล่าวได้ซึ่งเป็นการนำภูมิปัญหามา เป็นสร้างจุดขาย แลผลิตสินค้าจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ผู้เข้าพัก โยจะมีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์แบ่งสรรรายได้จากยอดขายสินค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมา จำหน่าย

    
จะเห็นว่าระยะหนึ่งโรสการ์เดนท์ฯ ได้จ้างเชนเอไพรม (บริษัท เอไพรม โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด) เข้ามาบริหารโรงแรมแต่สุดท้ายต้องถอนตัวออกไปกับตัวเลขที่ติดตัวแดง “สุชาดา” ให้เหตุผลว่า การบริหารโรสการ์เดนท์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้การบริหารงานของเชนฯ ดังกล่าววางแผนงานผิดพลาด ซึ่งสิ่งไหนที่การบริหารงานแบบเดิมดีกว่าก็จะนำกลับมาใช้ นั้นหมายรวมถึงการบริหารบุคคลที่ส่วนใหญ่เป็นคนเก่าแก่ที่ต้องดูแลเอาใจเขา เหมือนคนในครอบครัวมากกว่าการที่จะมองเพียงบุคคลกรในองค์กรหรือลูกจ้าง

    
ก่อนหน้านี้ "อรุษ นวราช" ทายาทผู้เข้ามารับช่วงธุรกิจกต่อ ได้ให้ข้อมูลกับ “ผู้จัดการรายสัปดาห์” ถึงแผนพัฒนาคนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2548-พ.ศ.2552) หลังการถอนตัวของเอไพรมว่า ที่ผ่านมาองค์กรเติบโตมาแบบครอบครัวใหญ่จะบริหารงานที่เป็นระบบแบบสากลทันที คงไม่ได้ต้องมีการผสมผสานกันเพราะการบริหารคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งการสร้างมาตรฐานนั้นไม่ใช่แค่การจ้างคนมาฝึกอบรมให้ความรู้ เพราะพื้นฐานความรู้ของพนักงานที่นี่ไม่ได้สูงมากนัก ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นดังนั้นระบบจึงค่อยเป็นค่อยไป ขั้นแรกจะเน้นถ่ายทอดคอนเซ็ปต์กับพนักงานทุกระดับตั้งแต่ผู้จัดการทั่วไปจน ถึงคนสวน จากนั้นจะเน้นที่การฝึกอบรมโดยผสมผสานผู้รู้จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอก

    
และต้องมาลุ้นกันว่าโผที่ออกจะมีใครบ้าง ที่จะได้รับเลือกในปีแรกนี้ เพื่อนำความรู้ นำประสบการณ์มาช่วยกันสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีให้กับประเทศชาติที่มา : www.manager.co.th

 2983
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

บทความที่เกี่ยวข้อง

Mobile office การจัดสำนักงานให้มีความสวยงาม
1312 ผู้เข้าชม
มืออาชีพแนะใช้ไวร์เลสแลน
1984 ผู้เข้าชม
รู้จัก Walk Rally
1973 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์