องค์ความรู้อยู่ที่ไหน ?

องค์ความรู้อยู่ที่ไหน ?


     โดยความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถจัดการความรู้ได้โดยตรง เราสามารถดำเนินการได้โดยผ่านกระบวนการจัดการ เช่น การกำหนดว่า ความรู้ที่สำคัญขององค์กรคืออะไร จะพัฒนาหรือสร้างขึ้นมาได้อย่างไร จะสามารถนำองค์ความรู้ที่สร้างหรือที่มีอยู่มาเป็นองค์กรความรู้ขององค์กร ได้อย่างไร การแบ่งปันความรู้และการนำมาใช้งานสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบงานและการบริหารที่เอื้ออำนวย


     การที่จะมีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ควรทราบก่อนว่าองค์ความรู้หลัก ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรอยู่ที่ใดบ้าง ?

     จากผลการสำรวจผู้บริหารในอเมริกาโดย Delphi พบว่าความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร จะอยู่ที่ 42 % ในรูปแบบความรู้และประสบการณ์ อยู่ในเอกสาร 26% เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 20 % และฐานข้อมูลกลางขององค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 12 %

     ผมมักจะถามผู้บริหารที่เข้าฟังบรรยายว่าหากสะท้อนผลสำรวจดังกล่าวกับองค์กรบ้านเรา ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “สำหรับบ้านเรา องค์ความรู้น่าจะอยู่ที่สมองคนถึง 70% - 80% เนื่องจากว่าเราขาดการเขียนบันทึก และจัดเก็บไว้ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้

     หากตั้งคำถามต่อไปว่า แล้วความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรดังที่กล่าวมามีการแบ่งปันถ่ายทอดภายในองค์กร เพื่อขยายและสร้างองค์ความรู้ให้มากขึ้นในองค์กรอย่างไร ?

     จากผลสำรวจโดย Delphi แบ่งตามช่องทางในการถ่ายทอดองค์กรความรู้ในองค์กรปรากฎว่า 52 % เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์กันระหว่างบุคคล ผ่านทางการฝึกและการเรียนรู้ที่หน้างาน (On The Job Training) 17 % การถ่ายทอดผ่านการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในห้องเรียน 24% ผ่านระบบการถ่ายทอดผ่านระบบฐานข้อมูลในองค์กร 2% และวิธีการอื่น ๆ อีก 5%

     จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่าในอเมริกาองค์กรความรู้อยู่ที่พนักงาน 42% แต่จะมีการถ่ายทอดโดยการที่พนักงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันถึง 52 %

     หากเปรียบเทียบกับบ้านเรา องค์ความรู้อยู่กับพนักงาน 70 – 80% และเมื่อถามต่อไปว่าในองค์กรบ้านเรา มีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกันเท่าไร ส่วนมากจะตอบว่าในองค์กรบ้านเรามีการถ่ายทอดข้อมูลองค์กรความรู้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์โดยพนักงานเพียง 20 – 30 % เท่านั้น

     นั่นหมายความว่า ความรู้และประสบการณ์ของพนักงานผู้เชี่ยวชาญในองค์กรมีสาระสำคัญที่เราต้อง ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในองค์กรมาสร้างมูลค่า เพิ่ม และคุณค่าเพิ่มในองค์กรโดยการจัดการองค์กรความรู้ในองค์กรอย่างเป้นระบบ โดยเน้นที่“ทุนมนุษย์” หรือ “Human Capital” ที่มีอยู่ในองค์กรนั่นเอง


ที่มา : http://www.pmat.or.th

 1559
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

People Management

HR มืออาชีพ ตามนิยาม Competency
3655 ผู้เข้าชม
พื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน HR คุณต้อง "กล้าเสี่ยง"
3319 ผู้เข้าชม
อาการเกี่ยงงาน (Money Machine)
3689 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์