การสร้างเป้าหมาย (Goal setting)

การสร้างเป้าหมาย (Goal setting)


     “ผู้บริหาร หากทำงานโดยไม่มีเป้าหมาย ไม่ต่างจาก การเดินทางโดยไม่มีทิศทาง อาศัยวันเวลาตัดสินความอยู่รอด หากต้องเป็นผู้นำคนอื่นด้วยแล้ว ก็จะยิ่งอันตรายยิ่งนัก”


     เป้าหมาย (GOAL) คือสิ่งที่เราต้องการไปให้ถึง มาจากความต้องการ ความหวัง จินตนาการ ความใฝ่ฝันที่ผู้บริหารสร้างขึ้น แต่ต้องอยู่ในกรอบที่ไม่เพ้อฝัน และสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการ เป้าหมายไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความสำเร็จ หากแต่การกระทำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตางหาก จะมีความหมายต่อความสำเร็จที่คาดหวัง หลายองค์กรมีเป้าหมาย แม้กระทั่งแผนดำเนินงานมากมายแต่ไม่ค่อยบรรลุเมื่อลงมือทำการ(Implement) เหตุเพราะว่าขาดการติดตามงาน ไปให้ความสำคัญของเป้าหมายมากกว่าการกระทำ เมื่อถึงปลายปีที่ต้องมาทบทวนเป้าหมาย จึงมักพบว่าไปได้ไม่ถึงไหน เป็นได้แค่เป้าที่สวยหรู

ในการตั้งเป้าหมาย จะต้อง SMART

     •  ระบุชัดเจน(Specific)

     •  วัดผลได้ (Measurable)

     •  นำไปปฏิบัติได้ (Achievable)

     •  เป็นจริงได้ (Realistic)

     •  กำหนดเวลาชัดเจน (Time based)

ผู้บริหารควรต้องหมั่นทวนถามตนเองอยู่เสมอว่า

     •  ราคือใคร ? บทบาทที่ตนเป็นอยู่ หรือได้รับแต่งตั้งให้เป็น

     •  บทบาทหน้าที่เราคืออะไร ? งานขององค์กร/ ที่บ้าน –การบริหารงาน ครอบครัว ส่วนตัว

     •  สิ่งที่เราต้องการคืออะไร ? – ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และในชีวิตการงาน ?

     •  เราจะได้มาได้อย่างไร ? การเรียนรู้ /การจัดการ/ การทุ่มเท/ การลงทุนเพื่อให้ได้มา

     •  เมื่อไรที่ความสำเร็จควรมาถึง ? การกำหนดเวลาเป้าหมายไว้ เพื่อให้เราทุ่มเทให้ได้

     •  ต้องฝ่าฟันกับอะไรบ้าง ? อุปสรรค/ ปัญหา/ สิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จ/ การวางแผนแก้ไขล่วงหน้า

     •  ใช่สิ่งที่ต้องการหรือไม่ ? ตัวชี้วัด/ ปริมาณ/ คุณภาพ/ รูปธรรม/ นามธรรม

     •  เราจะรักษามันไว้ได้อย่างไร ? ความมั่นคง/ ยืนหยัด/ สม่ำเสมอ/ คงเส้นคงวา/ ไม่ท้อถอย
“ หากอยากได้ แต่ไม่ทำ ! มัวนั่งฝันไปทำไม ?


อยากทำ แต่ไม่รู้ ! มัวคุดคู้อยู่ทำไม ?

อยากรู้แต่ไม่เรียน ! แล้วจะเพียรเพื่อสิ่งได ?

อยากเรียนแต่ไม่ลงมือ ! มัวยึกยือออยู่ทำไม ?

ลงมือแล้วไม่ตาม! มามัวถามหาอะไร ?

ตามแล้วไม่แก้ไข ! ที่ได้มาใช่ต้องการ แล้วหรือไง ?

 

อุปสรรคของการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ

1. ความไม่เต็มใจในการกำหนดเป้าหมาย

     •  ยึดติดแต่เป้าหมายเก่าที่ตนเชื่อมั่น

     •  กลัวเป้าหมายที่กำหนดจะล้มเหลว

     •  ขาดความเชื่อมั่น

2. ขาดความรู้ในการวางแผน

     •  จัดการองค์กรไม่เป็น

     •  ไม่เข้าใจสภาพแวดล้อม

3. ขาดความร่วมมือในหน่วยงาน

4. วางแผนผิด เลือกกลยุทธ์ไม่เหมาะสม ขาดความยืดหยุ่น

5. มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง


ที่มา : น.พ.สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์
http://get.ksbrhospital.com

 48951
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

People Employment

เปิดคลินิกรักษาองค์กร
1122 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์