เลือกคนแบบ 3-Win ที่ไปไกลกว่า Win-Win

เลือกคนแบบ 3-Win ที่ไปไกลกว่า Win-Win


จงเลือกคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถปกครองคนอื่นได้ด้วย

      หลังจากที่วรรณฤดีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน “KM Applications: World Bank & Thailand Experience Sharing” ความกังวลของเธอเรื่องคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงานก็หมดไป

         
    
“หิ่งห้อยหากรวมตัวกันเข้าไว้ ก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้แล้วนะ” เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่นด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากคุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 DOH (Department of Health) “เพราะคน 20% ที่อาสาร่วมใจกันเพียงพอจะเคลื่อนคนอีก 80% ที่เหลือได้ในที่สุด”

         
    
“อีกอย่าง...คนส่วนใหญ่คิดว่างานจะลุล่วงถ้าได้คนที่มีขีดความสามารถตรงกับ งานที่ทำ” ยุทธศักดิ์พูดเสริม ขณะที่ได้ทราบข่าวว่า พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ “แต่หากคิดให้รอบคอบรอบทิศ ผมคิดว่าควรพิจารณาเรื่องการเข้ากันได้กับทีมเดิมและแรงจูงใจกับผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นด้วย” ยุทธศักดิ์ทิ้งท้ายให้คิด

         
     ความรอบคอบเป็นเงื่อนไขที่ขาด ไม่ได้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เราเลือกคนเข้าเป็นทีมงานอย่างระมัดระวัง โดยไม่เพียงพิจารณาเพียงเป็น
“คนเก่ง” เท่านั้น แต่เป็น “คนดี” ด้วย เพื่อจะทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุขและอยู่ได้นาน ไม่ต้องเปลี่ยนตัวบ่อยๆ อีกทั้งเมื่อคนดีได้ปกครองคนเก่งก็จะส่งผลดีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงเรียกได้ว่า 3-Win กล่าวคือ ทั้ง 3 ฝ่ายได้รับประโยชน์และเกื้อกูลกัน ได้แก่ บุคคล องค์กรและสังคม


ท่านจะพิจารณาอะไร อย่างไรเพื่อเลือกคนร่วมทีม สำรวจตนเองผ่านดัชนีการบริหารถัดไปนี้


ดัชนีการบริหาร


ในช่วงที่ผ่านมา ท่านเลือกคนเข้าร่วมทีมเป็นอย่างไรบ้าง กรุณาให้คะแนนหน้าข้อ (
1 = ไม่จริง 2 = จริงบางครั้ง 3 = ค่อนข้างจริง 4 = จริงมาก) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด

     1. ฉันพิจารณาจากประวัติการทำงานและการศึกษาเป็นสำคัญ

     2. ฉันดูจากหนังสือแนะนำตัวและสังเกตรูปร่างหน้าตาเป็นสำคัญ

     3. ฉันเลือกคนใกล้ชิด ญาติมิตรก่อนเพราะไว้ใจได้และรู้ใจกันดี

ข้อเสนอแนะ : ข้อใดที่ได้คะแนนมากกว่า 1 หากต้องการพัฒนา อาจใช้ทักษะ "เลือกอัศวิน" ช่วยได้ ทักษะ “เลือกอัศวิน”


     ทักษะนี้เป็นกระบวนการคัดเลือกคนดีมาเป็นทีมงาน เพื่อสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขและอยู่ได้นาน และเมื่อสนับสนุนให้คนดีปกครองคนเก่งก็จะก่อประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่ส่วน รวมทั้งต่อองค์กรและต่อสังคม โดยพิจารณาคุณสมบัติ
7 ประการที่ให้ชื่อว่า Hi CEO ได้แก่

 • H : Humility=ถ่อมใจเรียนรู้

 • I : Integrity=ซื่อสัตย์

 • C : Courage=กล้าหาญมุ่งมั่น

 • C : Commitment=ผูกพันอุทิศตัว

 • E : Enthusiastic=กระตือรือร้น

 • O : Openness=เปิดเผยจริงใจ

 • O : Optimist=มองบวกต่อผู้อื่นและโลก

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังภาพและคำอธิบายถัดไปนี้

โมเดล การเลือกคนแบบ 3-Win

1. ตั้งเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 หมวด ก) หมวดคุณสมบัติหลักได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ซึ่งทำให้บุคคลรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ข) หมวดคุณสมบัติต่อตนเอง ได้แก่ ความกระตือรือร้น ความกล้าหาญมุ่งมั่น และความเปิดเผยจริงใจ ซึ่งทำให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค) หมวดคุณสมบัติต่อผู้อื่น&องค์กร&สังคม ได้แก่ ความผูกพันอุทิศตัว มองบวกต่อผู้อื่น และถ่อมใจเรียนรู้ ซึ่งทำให้คนไม่เปลี่ยนงานบ่อยเพราะเข้าได้กับคนอื่นๆ และมีความสุขในการทำงาน
 


2.สังเกตพฤติกรรม
โดยพิจารณาจากการกระทำ การแสดงออก คำพูด การแสดงความคิดเห็น การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มากระทบ ซึ่งจะวัดได้ในขณะปัจจุบันและดูว่าสอดคล้องกับประวัติการศึกษาและการทำงาน มากน้อยเพียงใด ทำให้เพิ่มความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น
 


3.ประเมินอย่างรอบทิศ
โดย อาจให้เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกค้า ลูกน้องและตัวเองช่วยกันมอง ไม่เพียงประเมินจากคนใกล้ชิดสนิทสนมหรือจากหนังสือแนะนำตัวเท่านั้น


ครั้งต่อไป หากท่านจะเลือกทีมงาน ท่านจะสังเกตคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมบ้าง
?ที่มา : http://www.bangkokbizweek.com

 

 2380
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

Human Resource

สร้างไม้บรรทัด...วัดงาน HR
3717 ผู้เข้าชม
HR คือ Job Challenge
4686 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์