กลยุทธ์การสร้างทีมงาน

กลยุทธ์การสร้างทีมงาน


     เมื่อกล่าวถึงรูปแบบการทำงานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถสร้างประโยชน์ อย่างมากในบริบทต่างๆ คือการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งน่าจะอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มมีสังคมมนุษย์เกิดขึ้นในโลกอาจเป็น เพราะเหตุมนุษย์เป็นสัตว์สังคมย่อมต้องมีการอยู่รวมกลุ่มกันซึ่งคงเป็น ธรรมดาอยู่เองที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีการทำกิจการงานร่วมกัน โดยในสังคมการทำงานเช่นองค์กรแนวคิดการทำงานเป็นทีมได้รับความสนใจและมีการ ฝึกอบรมและพัฒนาให้แก่บุคลากรในองค์กรกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองซึ่งได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน การพัฒนาทีมงานในฐานะวิทยากรเห็นว่าการฝึกอบรมเรื่องทีมงานนี้ยังมีรูปแบบ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่ผ่านมามากนัก ตัวอย่างเช่น มักจะต้องมีการทำ Walk Rally หรือมีกิจกรรมกลุ่มต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้เขียนเองมองว่าก็เป็นวิธีการซึ่งได้ผลในระดับหนึ่งหรือกล่าวอีกนัย หนึ่งว่าอาจส่งผลในระยะเวลาอันสั้นเช่น 3 เดือน 6 เดือน แต่หลังจากนั้นบรรยากาศเดิมที่ไม่พึงประสงค์อาจกลับมาเยือนองค์กรอีกก็เป็น ได้ จากความเห็นข้างต้นก็คงมีคำถามตามมาว่าแล้วทำอย่างไรการพัฒนาหรือสร้างทีม งานจะได้ผลในระยะยาวมากขึ้นคุ้มค่าแก่การลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาแต่ละ ครั้ง คำตอบคือคงต้องมาเข้าใจปรัชญาของทีมงาน และใช้กลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อสร้างทีมงานนั่นเอง


     การทำงานเป็นทีมคืออะไร อ่านเพิ่มเติม:การทำงานเป็นทีม การทำงานของคนตั้งแต่สองคนขึ้นซึ่งมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไปในทิศทาง เดียวกัน มีความร่วมมือกัน และรับผิดชอบร่วมในความสำเร็จหรือล้มเหลวของทีม ” เมื่อทราบความความหมายดังกล่าวก็คงต้องมาเข้าใจว่าขั้นตอนในการสร้างทีมเป็น อย่างไร จากแนวคิดของ Bruce Tuckman ได้นำเสนอขั้นตอนการสร้างทีมงาน รวม 5 ขั้นตอน ในปี ค.ศ. 1965 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 


1. Forming

     คือการก่อร่างสร้างทีมหรือการรวมตัวกันของสมาชิกทีม โดยถ้าเปรียบในองค์กรก็คือการเริ่มต้นสร้างองค์กรใหม่ หรือหน่วยงานใหม่ซึ่งต้องมีการรวบรวมสมาชิกตามโครงสร้างองค์กรที่กำหนดขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญของขั้นตอนนี้คือการคัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติสอด คล้องกับลักษณะงานซึ่งในปัจจุบันอาจเป็นความสามารถ (Competency) เช่นมีจิตสำนึกในการบริการ มีความสามารถในการสื่อสาร หรือมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เช่นการศึกษา ประสบการณ์ที่สามารถทำงานในตำแหน่งนั้นๆ

2. Storming

     คือการระดมความคิดเพื่อทำให้ทีมดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อมีการรวมตัวกันของสมาชิกซึ่งย่อมมีการเริ่มปฏิสัมพันธ์กันอาจถือเป็น จุดเริ่มของการทำงานเป็นทีมกล่าวคือต้องมีการพูดคุยกันเพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมายและบทบาทของสมาชิก ดังนั้นจุดนี้เองจึงต้องมีการแสดงความเห็น หรือจุดยืนของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันหรือมีการแสวงหาประโยชน์ของตนและพวกพ้อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน หรือมีการแบ่งฝ่ายกัน ดังนั้นกลยุทธ์ที่นำมาใช้คงต้องมีผู้นำทีมที่เป็นผู้ประสานประโยชน์ มีความเป็นธรรม แต่ที่สำคัญคือสมาชิกต้องเข้าใจจิตวิทยาความแตกต่างของมนุษย์ที่กล่าวว่า มนุษย์ย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการอยู่ร่วมกันบทพื้นฐานของความแตกต่าง ซึ่งไม่แตกแยกจะทำให้ปัญหาลดน้อยลง

3. Normimg


     คือการกำหนดทิศทางเป้าหมาย บรรทัดฐานของทีม กล่าวคือเมื่อมีการระดมความคิดที่ทั้ง แตกต่างและไม่แตกต่างแล้วจะนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกัน เช่นกฎกติกา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่ทำให้การอยู่ร่วมกันราบรื่น ซึ่งในยุคใหม่นี้อาจมีการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ ( Mission ) กลยุทธ์ (Strategy) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ร่วมกันเป็นต้น โดยกลยุทธ์ในขั้นตอนนี้คือวิธีการกำหนดข้อตกลง หรือแผนงานใดๆคงต้องใช้การมีส่วนรวม (Participative) ของสมาชิกทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดการยอมรับและเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพันธะสัญญาต่างๆ นั้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนดร่วมกัน

4. Performing

     คือการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือเมื่อมีการตกลงร่วมกันแล้วคงต้องมีการเริ่ม ปฏิบัติงาน เช่นใครได้รับมอบหมายให้มีบทบาทหน้าที่ใดก็ทำตามอย่างเต็มความสามารถเพื่อ บรรลุเป้าหมายของตนเอง ซึ่งจะส่งผลถึงเป้าหมายใหญ่ในภาพรวมของทีมหรือองค์กร โดยกลยุทธ์ในขั้นตอนนี้คือการใช้การสื่อสาร (Communication) ระหว่างกันทั้งภายในทีมและนอกทีม การใช้เทคนิคการจูงใจ (Motivation) เพื่อให้ลูกน้องทำงานอย่างทุ่มเท หรือการสอนแนะ (Coaching) เมื่อลูกน้องไม่สามารถทำงานได้ดี ซึ่งกลยุทธ์ต่างๆในขั้นตอนนี้ถือเป็นการใช้หลักการทางการบริหาร (Management Principle) มาใช้อย่างกว้างขวาง

5. Adjourning 

     คือการแยกย้ายกันเมื่อถึงเวลาหรือทีมบรรลุเป้าหมาย ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างทีมงาน ซึ่งอาจกล่าวว่า “งานเลี้ยงยอมมีวันเลิกราฉันใด ทีมงานยอมมีวันเลิกราฉันนั้น” เมื่อมีการดำเนินกิจการงานของทีมไประยะหนึ่งและบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์แล้วย่อมมีการทบทวนองค์กร หรือหน่วยงานนั้นใหม่ว่าจะมีการพัฒนาไปให้ใหญ่กว่าเดิม เช่นมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ มีการจัดทีมใหม่เช่นการโยกย้ายสับเปลี่ยน หรือถ้ามองในแง่ร้ายถ้ามีความล้มเหลวเกิดขึ้นในทีมย่อมต้องมีการผ่าตัดหรือ การยุบเลิกไปในที่สุด โดยกลยุทธ์ในขั้นตอนนี้คือการประเมินผลงาน หรือประเมินผลการดำเนินการขององค์กรซึ่งในยุคใหม่เน้นใช้การวัดผลงาน (Measurement) ถ้าผลการดำเนินงานดีก็คงให้มีทีมต่อไปแต่ในทางกลับกันเกิดความเสียหายหรือ ล้มเหลวคงต้องมีมาตรการตามลำดับจนสุดท้ายต้องปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกทีมในที่ สุด

     ในการสร้างทีมอย่างมั่นใจ อ่านเพิ่มเติม:สร้างทีมอย่างมั่นใจ : ค่อยขึ้นบันได ไม่กระโดดเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจต้องติดตามและเรียนรู้ตราบใดที่มนุษย์ ยังคงเป็นสัตว์สังคม และยังมีการทำงานตั้งแต่สองคนขึ้นไป และต้องมีองค์กรเพื่อเป็นสังคมในการทำงาน โดยในองค์เองต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญอย่างแท้จริงไม่เพียงเฉพาะการฝึก อบรมเท่านั้นแต่คงต้องวางกลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งตลอด ไป ที่มา :อำนาจ วัดจินดา

 10985
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

Human Resource

การบริหารความเสี่ยงทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Risk Management of HRM) ตอนที่ 2:การบริหารความเสี่ยง
2218 ผู้เข้าชม
HRIT นำองค์กร ต้องเริ่มจากนำตนเอง
1622 ผู้เข้าชม
ทำไมลูกน้องไม่ (อยาก) คิด?
3433 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์