การพัฒนาบุคลากร คืออะไร?

การพัฒนาบุคลากร คืออะไร?

    
     การพัฒนาบุคลากรคือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

ทำไมต้องพัฒนาบุคลากร

     มีความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เช่น องค์กรมีการขยายตัว องค์กรจึงต้องฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น หรือหากองค์กรต้องปรับลดขนาดลง การพัฒนาบุคคลยังมีส่วนสำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น

     มีความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร เช่น สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อพนักงานจะได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา

     ช่วยละลายพฤติกรรมมนุษย์ โดยปกติ พนักงานแต่ละคนจะมีทัศนคติแตกต่างกันไป การพัฒนาบุคคลสามารถใช้เป็นเครื่องมือละลายพฤติกรรมพนักงานที่มาทำงานร่วม กัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

     ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ เครื่องจักรที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ การอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานของพนักงาน

พัฒนาคน เอื้อประโยชน์องค์กร-พนักงาน

     ประโยชน์ต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนลง เนื่องจากบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำมากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความเจริญ สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ

      ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการลาออกของคนที่มีฝีมือลง เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทำงาน เพื่อบรรลุถึงผลสำเร็จขององค์กร

ตัดสินใจถูก  ที่เน้นกลยุทธ์พัฒนาคน
     สมชายเป็นเจ้าของกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา บ่อยครั้ง เขาประสบกับปัญหาผู้สั่งซื้อส่งสินค้าคืน เหตุผลมาจากการผลิตในแต่ละครั้งของเขามีของเสียหายเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแขนเสื้อขาด สีของด้ายไม่ตรงกับสีเสื้อ เศษผ้าเข้าไปพันกับเครื่องจักร เป็นต้น ปัญหาทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อยอดขาย และกำไรที่เขาสมควรจะได้รับ สมชายกลุ้มใจมาก จึงนำปัญหาไปปรึกษากับสมศักดิ์เพื่อนสนิท สมศักดิ์ให้ข้อคิดเห็นว่า สมชายน่าจะจัดฝึกอบรมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากกว่านี้ เพราะถ้าพนักงานมีทักษะมากขึ้น สินค้าที่ผลิตก็จะมีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการฝึกพนักงานจะช่วยลดความสูญเสียระหว่างการผลิตลง

     สมชายเคยให้ความสำคัญแก่กระบวนการผลิตเพียง อย่างเดียว เมื่อเขาได้รับคำแนะนำเช่นนั้น เขาจึงเปลี่ยนมาพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน โดยอบรมพนักงานทั้งเก่าและใหม่ให้มีความคล่องตัวในหน้าที่การงานเพิ่มมาก ขึ้น ผลที่ได้กลับมา คือ สินค้ามีมาตรฐาน คุณภาพดี และความสูญเสียระหว่างการผลิตก็ลดน้อยลงด้วย ยอดขายของสมชายเพิ่มขึ้น พร้อมๆกันกับผลกำไร สำหรับตัวพนักงานเองก็มีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งพนักงานเกิดความสามัคคีและเอาใจใส่ต่อการทำงานมากขึ้น พนักงานโดยส่วนใหญ่จึงไม่คิดจะลาออก เพราะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งงาน อันเนื่องมาจากพนักงานมีการฝึกพัฒนาฝีมืออยู่สม่ำเสมอ 

ทำอย่างไร   ให้การพัฒนาคนมีประสิทธิภาพ
     ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างจริง จัง องค์กรไม่ควรคิดว่า การพัฒนาพนักงานจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เพราะการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง พนักงานจะเกิดความชำนาญในงานที่ทำมากขึ้น การพัฒนาพนักงานจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อ่านเพิ่มเติมการพัฒนาคนในมีประสิทธิภาพ:การพัฒนาสมรรถนะเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ตอนที่ 1


ที่มา : http://www.1800.cc/modules.php?

 93249
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

Human Resource

4 โมเดลธุรกิจ 4 วิธีคิดผูกใจคน
4133 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์