• หน้าแรก

  • News

  • สิทธิพิเศษ!! depa Mini Transformation Voucher มูลค่า 10,000 บาท

สิทธิพิเศษ!! depa Mini Transformation Voucher มูลค่า 10,000 บาท

  • หน้าแรก

  • News

  • สิทธิพิเศษ!! depa Mini Transformation Voucher มูลค่า 10,000 บาท

สิทธิพิเศษ!! depa Mini Transformation Voucher มูลค่า 10,000 บาท

ดีป้า (DEPA) เสริมแกร่งธุรกิจ SMEs ยุคดิจิทัล
สนับสนุนค่า HRM & HCM Software 10,000 บาท/ราย

 * เลือกประเภทการติดต่อ : รับสิทธิ์ DEPA Voucher มูลค่า 10,000 บาท


Depa mini Transformation

โครงการที่มุ่งการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงการใช้ Digital Platform ที่จะสามารถช่วยสร้างข้อมูลการตัดสินใจ สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการให้กับธุรกิจ ทั้งในด้านการขายและการบริหารจัดการต่าง ๆ อาทิ ระบบบริหารงานบุคคล(HR) ระบบการขาย ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบขนส่ง ระบบบัญชี ระบบ CRM  เป็นต้น โดยเป็นการสนับสนุนเงินให้เปล่าในการซื้อและใช้บริการซอฟต์แวร์และดิจิทัลจากผู้ให้บริการในโครงการฯ จำนวน 100% แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำกัดสิทธิ 1 SME ต่อ 1 ทุน

 

ทำอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าโปรแกรม 10,000 บาท?

ก่อนอื่นผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกของ DEPA โดยสามารถสมัครได้ที่ http://member.depa.or.th หลังจากที่ทำการซื้อ Software แล้วให้นำใบเสร็จมายื่นกับหน่วยงานประจำภาค เพื่อรับคูปองเงินมูลค่าสูงสุด 10,000 บาท/ราย โดยที่เงินสนับสนุนนี้มีจำนวนจำกัดของแต่ละภาค หากผู้ประกอบการตัดสินใจช้า โควต้าที่ทางดีป้าให้อาจจะหมดก่อน

กติกากลาง

– วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท

– สนับสนุนค่าระบบ Software

– สนับสนุนค่าเช่าระบบ Software ( ต้องเช่าอย่างน้อย 6 เดือน )

– สนับสนุนค่าอุปกรณ์ Hardware ( แต่สนับสนุนแค่ 50% )

– เป็นการที่ลูกค้า( ฝั่งผู้เช่า ) เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายก่อน แล้วเบิกกับทาง Depa ทีหลัง

– ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษี 7% ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีเอง

 

เงื่อนไขฝั่งเจ้าของกิจการ SME

– 1 SME ต่อ 1 คูปอง

– ต้องลงทะเบียนอยู่ใน Depa แล้ว ( Depa Member ) ลงทะเบียนที่ member.depa.co.th

- ต้องลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน depa Mini Transformation

– เป็น SME ในกิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม

– เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น

– บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ( กิจการเจ้าของคนเดียว ) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์

 

เอกสารฝั่ง SME ที่ใช้ยื่นกับทาง DEPA

  1. ใบสมัคร
  2. สําเนาใบเสร็จ / ใบกํากับภําษี/หลักฐานการ ซื้อ-ขาย
  3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือเอกสารแสดงการ / สำเนาทะเบียนทางการค้า
  4. สำเนา Book Bank ที่ต้องการให้โอนเงิน (บริษัท/เจ้าของกิจการ)
  5. ภาพถ่ายหลังการติดต้ังหรือการใช้บริการ

SME ที่ขอรับการสนับสนุนกรุณาลงนามรับรองสําเนา ทุกฉบับพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างร้าน (ถ้ามี) และจัดส่ง เอกสารการสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมดําเนินงานในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ

 

ข้อแนะนำ

– จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจำนวนทุนคงเหลือเอง เพราะเป็นระบบ First Come,  First Serve

– จำเป็นต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการสนับสนุนจากโครงการนี้ของปี 2561 ก่อน

 

สนับสนุน SMEs ไทย มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท เมื่อซื้อ

โปรแกมบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
โปรแกรมจัดการพนักงานออนไลน์ (ESS)
โปรแกรมบริหารุนมนุษย์ (HCM)

 * เลือกประเภทการติดต่อ : รับสิทธิ์ DEPA Voucher มูลค่า 10,000 บาท

 3670
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

ข่าวล่าสุด

DEPA สนับสนุนการซื้อซอฟต์แวร์ฝ่ายบุคคล ให้ SME มูลค่าสูงสุดถึง 10,000 บาท เราขอมอบสิทธิพิเศษนี้สำหรับธุรกิจ SMEs เมื่อซื้อโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ของProsoft HCM รับส่วนลดไปเลย มูลค่า 10,000 บาท
3670 ผู้เข้าชม
ก่อนจะลาหรือวางแผนท่องเที่ยว อย่าลืมเช็กวันหยุดกันนะคะ
10766 ผู้เข้าชม
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร Prosoft Group ได้เข้าเยี่ยมชมลูกค้าในจังหวัดระยอง เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดโปรแกรมสำเร็จรูปให้ตอบโจทย์และช่วยเหลือธุรกิจลูกค้ามากยิ่งขึ้น
887 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์