พลิกโฉม HR สู่บทบาทที่ปรึกษาในองค์กร

พลิกโฉม HR สู่บทบาทที่ปรึกษาในองค์กร

พลิกโฉม HR สู่บทบาทที่ปรึกษาในองค์กร Action Learning เป็นคำตอบสุดท้าย

     บทบาทของ HR ในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนคงเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้ว เพราะไม่ว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับไหนหรือพูดคุยกับใคร ก็จะพบว่ามี HR ต้องเป็นผู้ผลักดันกลยุทธ์ขององค์กร HR ต้องเป็นที่ปรึกษาของพนักงาน และ HR ต้องเป็นผู้พัฒนาองค์กรในระยะยาว ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้นั้นเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่า HR นั้นต้องเปลี่ยนโฉม คงจะไม่มีคำพูดใดที่ชัดเจนไปกว่าสิ่งที่ คุณฉัตรชัย บุนนาค ผู้เคยเป็นประธานของบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และปัจจุบันเป็น executive coach ของ APM Group ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มาเป็นมือขวาของ CEO จะเปลี่ยนไป เมื่อก่อนมือขวาของ CEO คือ CFO-chief financial officer ปัจจุบันนั้นเป็นCIO-chief information officer แต่ในอนาคตอันใกล้นี้มือขวาต้องเป็น CLO-chief learning officer ซึ่งก็คือ HR นั่นเอง

         

     ดังนั้นเราก็คงต้องมามองว่า HR ขององค์กรในปัจจุบันนั้นไปถึงดวงดาวหรือไม่ สามารถรองรับกับความท้าทายในสิ่งใหม่ที่องค์กรต้องทำ เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง การทำให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning orga nization) หรือ competency management ถ้า คำตอบของท่านคือไม่ได้ หรือไม่แน่ใจ ดังนั้นคำถามต่อไป คือ เราต้องทำอย่างไรที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดรับกับบทบาทใหม่นี้ได้

         
     ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแห่งหนึ่งของประเทศ ไทย ในการพัฒนาความสามารถ ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือ
AIS ซึ่งได้ร่วมกับ APM Group ในการทำโครงการพัฒนาความสามารถ ของที่ปรึกษาภายในองค์กร โดยคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ จากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประมาณ 20 คน มาเข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มต้นจากการทำประเมินเบื้องต้น หรือ preassessment ต่อด้วยการเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่สอนเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาองค์กร ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการเป็นที่ปรึกษา (consulting skills) เช่น การสัมภาษณ์เดี่ยวและกลุ่ม การใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นหลักสูตร Internal Consultant ของ American Management Association (AMA)หลังจากนั้นแล้วก็เป็นการ coach อย่างต่อเนื่องในการทำinternal projects ให้มีการนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนมาไปลงมือปฏิบัติใน project จริงขององค์กร หรือที่เรียกว่า action learning และสุดท้ายเป็นการวัดผลความก้าวหน้า หรือ post assessment ในที่สุดแล้วผู้ที่ผ่านการรับรอง ก็จะได้ประกาศนียบัตรของ AMA เพื่อรับรองความสามารถในการเป็น internal consultant ในระดับสากล (international level)

         
     จากโครงการดังกล่าวทำให้พนักงานในสายงาน
HR ของ AIS ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีประสบการณ์และมีทัศนคติในการทำงาน เป็นเหมือน consulting project มากขึ้น ไม่ใช่แค่งานประจำอย่างเดียว รวมทั้งได้เรียนรู้โดยการนำความรู้ และทักษะที่เรียนมาลงมือปฏิบัติจริงใน change project ต่างๆ และการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ รวมทั้งการฝึกทำงานร่วมกันเป็นทีม นอกจากนี้องค์กรยังได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะยาว เพราะแม้ว่าโครงการพัฒนาความสามารถของที่ปรึกษาภายในองค์กรจะสิ้นสุดลง แต่ผู้ร่วมโครงการก็จะดำเนินโครงการต่างๆ ต่อไป ทำให้กล่าวได้ว่าโครงการเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นจากพนักงาน โดยพนักงาน และเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานและองค์กรอย่างแท้จริง

         
     โดยสรุปแล้ว ความรู้ในด้าน
internal consultantมุมมองและประสบการณ์ดังกล่าวจำเป็นสำหรับ HR เพื่อเป็นการเตรียมตัวและต่อยอดให้สามารถรองรับในบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไป อย่างมาก ดังนั้นอยากให้องค์กรต่างๆ ได้ลองพิจารณาการเตรียมความพร้อมของ HR ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำโครงการ หรือการเรียนรู้แบบ action learningซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  
ที่มา : www.nidambe11.net

 

 2478
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

Human Resource

Leadership ด้านบวก แบบ กิตติรัตน์ ณ ระนอง
1319 ผู้เข้าชม
กลยุทธ์การบริหารงานโดยยึดเป้าหมายและกระบวนการเป็นหลัก
4297 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์